Algemene voorwaarden
Themapark De Westlandse Druif

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos en onverwijld toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Artikel 1 Definities
1.1 Themapark De Westlandse Druif: Stichting De Westlandse Druif.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Themapark De Westlandse Druif een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Themapark De Westlandse Druif te leveren producten en/of door Themapark De Westlandse Druif te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de klant, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Themapark De Westlandse Druif georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Themapark De Westlandse Druif, die betrekking hebben op de producten of diensten van Themapark De Westlandse Druif.

1.4 Dagen: met dagen worden kalenderdagen bedoeld.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Themapark De Westlandse Druif te leveren producten of te verrichten diensten.

2.2 Themapark De Westlandse Druif kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door Themapark De Westlandse Druif.

2.3 Klant kan tot 5 dagen voor uitvoering een lager aantal gasten doorgeven aan Themapark De Westlandse Druif. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde gegevens extra in rekening gebracht.

2.4 Themapark De Westlandse Druif kan niet garanderen dat bij de komst van meer dan het overeengekomen aantal gasten hiervoor diensten verleend kunnen worden zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging en aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid.

2.5 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Themapark De Westlandse Druif berusten. Themapark De Westlandse Druif behoud zich dan ook het recht voor om deze bescheiden terug te vorderen.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Indien de klant Themapark De Westlandse Druif verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Themapark De Westlandse Druif te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door Themapark De Westlandse Druif gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. De geldigheid van het aanbod is 14 dagen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen met de klant en/of tenzij Themapark De Westlandse Druif het aanbod intrekt. Na deze termijn vervallen eventuele opties en kan Themapark De Westlandse Druif de datum vrijgeven voor andere aanvragen.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de getekende opdrachtbevestiging Themapark De Westlandse Druif binnen de termijn van 5 werkdagen na dagtekening heeft bereikt alsmede een eventuele in de bevestiging genoemde aanbetaling. Hiervoor is Themapark De Westlandse Druif niet gebonden aan een overeenkomst met de klant. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij de opdrachtgever.

3.4 Indien de klant van Themapark De Westlandse Druif bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Themapark De Westlandse Druif uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.


Artikel 4 Prijs

4.1 De door Themapark De Westlandse Druif opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten, tenzij anders vermeld, en zijn gebaseerd op:
– inkoopprijzen;
– kosten van arbeidsloon;
– sociale lasten, belastingen.

4.2 Ook alle overige door de overheid opgelegde heffingen komen voor rekening van de klant.

4.3 Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Themapark De Westlandse Druif gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze prijsverhoging kan nimmer een reden zijn voor de klant om de overeenkomst te verbreken.

4.4 Indien er door Themapark De Westlandse Druif een samengestelde prijsopgave wordt verstrekt, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

4.5 Eventuele  genoemde opties in offertes zijn niet in de totaalprijs opgenomen.

4.6 Bij annulering binnen twee weken voorafgaande aan uw bijeenkomst berekenen wij 100% zaalhuur. Voor drie en vier weken geldt respectievelijk 50% en geen zaalhuur.

4.7 Het aantal  geboekte personen bij een rondleiding  kunt u tot uiterlijk 3 dagen voor de rondleiding nog kosteloos wijzigen. Na die tijd worden de gemaakte kosten door Themapark De Westlandse Druif in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Themapark De Westlandse Druif gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

5.2 Themapark De Westlandse Druif behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen. Dit betekent dat er een aanbetaling van 50% van het in de offerte/opdrachtbevestiging genoemd bedrag, uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst dient te zijn voldaan.

5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig is ontvangen heeft Themapark De Westlandse Druif het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te raken. Dit geldt als een annulering door de klant, en artikel 6.1 is hier van toepassing.

5.4 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Themapark De Westlandse Druif lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

5.5 Indien betaling binnen de in artikel 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Themapark De Westlandse Druif voor de incasso van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

5.7 Eventuele geschillen tussen Themapark De Westlandse Druif en klant naar aanleiding van door klant gedane reclames, dan wel uit andere hoofde, geven de klant niet het recht zijn betalingverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 6 Opzegging
6.1 Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden voldaan. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de datum waarop de schriftelijke annulering Themapark De Westlandse Druif heeft bereikt.

6.2 Opdrachtgever behoud zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd zijn met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin aan de uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door de klant en artikel 6.1 is hierop van toepassing.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Themapark De Westlandse Druif is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Themapark De Westlandse Druif is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

7.2 Themapark De Westlandse Druif is niet aansprakelijk voor schade door de door Themapark De Westlandse Druif geleverde producten en/of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Themapark De Westlandse Druif die de schade hebben veroorzaakt.

7.3 Themapark De Westlandse Druif is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van Themapark De Westlandse Druif die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Themapark De Westlandse Druif niet aansprakelijk.

7.4 Themapark De Westlandse Druif is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers Themapark De Westlandse Druif. De klant vrijwaart Themapark De Westlandse Druif voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Themapark De Westlandse Druif verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van Themapark De Westlandse Druif.

7.5 Verlies, schade en/of breuk toegebracht aan gehuurde goederen of goederen van Themapark De Westlandse Druif door de klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen komen voor rekening van klant.

7.6 Themapark De Westlandse Druif is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.


Artikel 8 Reclame

8.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen beide partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging.

8.2 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft de klant niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

8.3 Themapark De Westlandse Druif aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel van buiten komende zaken.

8.4 In geval van reclame betreffende een ontvangen factuur, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of fax ter kennis van Themapark De Westlandse Druif te worden gebracht. Reclames na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen. De klant wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.


Artikel 9 klachten

9.1 De klant dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren direct of uiterlijk binnen twee uur na levering aan de klant te melden, opdat Themapark De Westlandse Druif de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.

9.2 Themapark De Westlandse Druif neemt klachten slechts in behandeling als deze door de klant onmiddellijk bij constatering zijn doorgegeven aan een leidinggevende medewerker van Themapark De Westlandse Druif ter plaatse en daarna binnen 5 werkdagen Themapark De Westlandse Druif daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht(en), alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.


Artikel 10 Overmacht

10.1 Themapark De Westlandse Druif zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Themapark De Westlandse Druif verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Themapark De Westlandse Druif en/of door Themapark De Westlandse Druif ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Themapark De Westlandse Druif toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Themapark De Westlandse Druif is in die gevallen niet schadeplichtig.

Als overmacht geldt ook in het bijzonder vertragingen opgelopen door verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen Themapark De Westlandse Druif nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

10.2 In geval van overmacht zal de klant aan Themapark De Westlandse Druif nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

10.3 Indien de overmachtsituatie aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald.

10.4 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden beschikbaar gestelde ruimten is Themapark De Westlandse Druif op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk en/of op het overeengekomen tijdstip door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

 

GDPR Consent

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacy policy